แนวปฎิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าให้สอดคล้องกันและเพิ่มการรับรู้ของตลาดทั่วโลก เราจึงได้พัฒนาชุดเครืองหมายการค้าและตราสินค้ามาตรฐานของอินดัสเตรียล ไซแอนติฟิค ขึ้นมา เมื่อมีการนำเครื่องหมายการค้าของอินดัสเตรียล ไซแอนติฟิคไปใช้ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักดกณฑ์เหล่านี้
 
ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ ผลิตซ้ำ เครื่องหมายการค้าของอินดัสเตรียล ไซแอนติฟิค ในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
 
หากมีคำถามเพื่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าของอินดัสเตรียล ไซแอนติฟิค โปรดคิดต่อฝ่ายการตลาดที่หมายเลขโทรศัพท์ +1 412-788-4353 หรือ E-mail: Marketing-Oakdale@indsci.com