นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทที่ปกป้องรักษาชีวิตมนุษย์ควรจะปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย
สองแนวความคิดลงตัวกันได้พอดี เราปกป้องคุณภาพของสุขภาพมุษย์โดยการป้องกันสิ่งแวดล้อม สำหรับเราแล้วเพียงแค่การปฎิบัติตามกฎระเบียบยังไม่เพียงพอ เราต้องการที่จะลดผลกระทบจากเราต่อสิ่งแวดล้อมให้มากกว่ามาตรฐาน ยกมาตรฐานของเราเองและปรับปรุงการปฏิบัติของเรา
 
ได้รับการรับรอง ISO14001:2004
สำนักงานใหญ่ในยุโรปของเราได้กลายเป็นผู้นำแนวคิด "สีเขียว" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2009 (2552)  เราประสบความสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2004   มาตรฐานนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการในการจัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีการในการปรับปรุงการปฎิบัติงานของบริษัท 

สิ่งนี้เป็นการตรวจสอบความมุ่งมั่นของการริเริ่มแนวคิด "สีเขียว" และความรับผิดชอบขององค์กรเรา มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้น  และขณะนี้แนวคิดเหล่านี้ได้ขยายไปทุกพื้นที่ภายในบริษัทเรา นอกจากนี้เรายังมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงวิธีการในการดำเนินการสิ่งต่าง ๆของเรา  เราได้พัฒนากระบวนการที่สมบูรณ์แบบในการจัดตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และ การปฎิบัติของเราได้มีการดำเนินการเป็นนโยบายในวงกว้าง

 
นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัทอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค จะดำเนินการเชิงรุกในการจัดหาวัสดุ กระบวนการ และแนวปฎิบัติ ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายนี้กำหนดความมุ่งมั่นของบริษัทในการที่จะ:
 • ลดของเสียและการป้องกันมลพิษ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่องผ่านวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท.
 
ปฎิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ WEEE (ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
จุดมุ่งหมายหลักของกฎระเบียบ WEEE คือการลดปริมาณของเสียไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งไปฝังกลบ และส่งเสริมให้มีกลยุทธ์การจัดการของเสีย เช่น การรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่

ที่ อินดัสเตรียลไซแอนติฟิค เรามีกระบวนการในการรีไซเคิลของเสียที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกของเสีย ซึ่งรวมถึงการคืนและปลดประจำการเครื่องตรวจวัดแก๊สปีที่แล้วเรากลับมาใช้ใหม่:

 • 9.01 เมตริกตันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • 05.69 เมตริกตันของวัสดุรีไซเคิลที่ผ่านการบริโภคแล้ว
 • 2.71 เมตริกตันของของเสียอันตราย
นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมในโปรแกรมการรีไซเคิลเศษกระดาษ ปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของเราในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวสามารถรีไซเคิลเศษกระดาษได้เพียงพอที่จะรักษาต้นไม้ได้ถึง 63 ต้น
การปฏิบัติตาม RoHS (Restriction of Hazardous Substances) (การจำกัดสารที่เป็นอันตราย)
 
กฎระเบียบ RoHS จำกัดสารบางอย่างที่นิยมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ RoHS จะต้องมีการทดสอบวัตถุอันตรายดังต่อไปนี้:
 • Lead (Pb)
 • Cadmium (Cd)
 • Mercury (Hg)
 • Hexavalent chromium (Hex-Cr)
 • Polybrominated biphenyls (PBB)
 • Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)