พนักงานมีความสำคัญที่สุดคือปรัชญาของเรา

We believe that good financial performance is the result of doing the right things for employees first, customers second and shareholders third.

เราเชื้อว่าการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี เป็นผลมาจากการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับพนักงานเป็นอันดับแรก ลูกค้าเป็นอันดับสอง และผู้ถือหุ้นเป็นอันดับสาม

 

จุดเริ่มต้น

พนักงานสำคัญที่สุดได้แรงบันดาลใจมาจากการเจรจาต่อรองของแรงานบริษัท National Mine Service ในปี 1970 และต้นปี 1980 ซึ่งผู้ก่อตั้ง อินดัสเตรียลไซแอนติฟิค ได้เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้ด้วยในฐานะผู้จัดการบริษัทแม่ พวกเขาหมดกำลังใจกับบรรยากาศที่ชะงักงันจากระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไปและการแย่งชิงอำนาจ การขาดความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างแรงงานและผู้บริหาร
 

การสร้างบริษัทให้มีความแตกต่าง

ผู้ก่อตั้งของเราจินตนาการถึงบริษัทที่พนักงานทุกคนมีอิสระเสรีในการแก้ปัญหา พวกเขาได้สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้คนในการพูด แสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องกังวลกับการถุกหัวเราะเยาะจากเพื่อนร่วมงานหรือปฎิกริยาจากหัวหน้างาน ด้วยการให้อิสระกับทีมงาน ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระเนื่องจากตระหนักดีว่าความคิดเห็นที่ท้าทายจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น
 

วางตำแหน่งให้พนักงานมีความสำคัญที่สุด

แนวความคิดนี้ถูกนำมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการจัดให้ความต้องการของพนักงานต้องมาก่อนผู้ถือหุ้น และแม้กระทั่งลูกค้า เราเชื่อว่าการที่บุคลากรที่ยอดเยี่ยมทำงานกับเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนนั้นยังไม่ได้ช่วยอะไร นอกจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีกว่า การทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อลูกค้า
 
  • บุคลากรที่ยอดเยี่ยม
    เราสรรหาบุคลากรชั้นเยี่ยมและลงทุนอย่างมากกับการพัฒนาพวกเขา เราพยายามค้นหาผู้ที่มีศักยภาพสูงที่สอดคล้องกับค่านิยมของเรา
  • เครื่องมือชั้นเยี่ยม
    ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด ระบบที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็น เราไม่สามารถที่จะร้องขอผลการปฎิบัติงานที่ดีเยี่ยมได้หากเรายังไม่ได้จัดหาเครื่องมือที่ดีเยี่ยมให้อย่างสม่ำเสมอ
  • สภาพแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุน
    ผู้นำของเราเข้าใจดีถึงองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วิธีการที่จะดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาที่ดีที่สุดนั้น ต้องประกอบด้วย สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ การเปิดกว้าง และการมีสมรรถนะสูง การถนอมน้ำใจและการมีความคิดริเริ่ม การปฎิบัติกับบุคลากรด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติ
 

การแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรม A Fair Exchange

อินดัสเตรียลไซแอนคิฟิคคาดหวังที่จะได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงเป็นการตอบแทน แนวความคิดพนักงานมีความสำคัญที่สุดได้สรุปอยู่ในเอกสารที่พนักงานทุกคนต้องลงนามที่เรียกว่า "The Compact" ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างพนักงานกับบริษัทที่ชี้แจงถึงสิ่งที่แต่ละคนพึงกระทำเพื่อผู้อื่น โดยพนักงานทุกคนต้องลงนามและจะได้รับสำเนาเก็บไว้กับทั้ง 2 ฝ่าย.
 
สิ่งที่พูดถึงครอบคลุมอะไรบ้าง? อินดัสเตรียลไซแอนติฟิค จะจัดให้มีสภาพแวดล้อม ความเป็นผู้นำ และการสนับสนุนที่จะช่วยให้สามารถตอบสนองให้มากกว่าความคาดหวังด้านอาชีพการงานของพวกพนักงาน ในทางกลับกัน พนักงานต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทอย่างเต็มที่ในการนำเสนอแนวความคิดที่ดีที่สุด และสร้างแรงจูงใจและมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าให้มากที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกวัน
 
"The Compact"  คือแผนงานเพื่อการส่งมอบปรัชญา “พนักงานมีความสำคัญที่สุด” ของเรา