คำแนะนำในการดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือและ Bump Test
ขั้นตอนที่จะอธิบายต่อไปนี้หากมีการดำเนินการเป็นประจำจะช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เครื่องมือ
 

คำกำจัดความ

การตั้งค่า กระบวนการตั้งค่าคือกระบวนการที่บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทำการทบทวน และปรับการตั้งค่าหน่วย.

Bump Test เครื่องมือตรวจวัดแก๊สเป็นอุปกรณ์ที่อาจสามารถช่วยชีวิตคน ดังนั้นวิธีการเดียวที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเซ็นเซอร์และการทำงานของสัญญาณเตือนภัยคือการทำ bump test หรืออาจเรียกว่า "การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน"  Bump testing คือกระบวนการที่นำเอาเซ็นเซอร์ที่ได้รับการติดตั้งไปสัมผัสกับความเข้มข้นของแก๊สที่จะทำการการสอบเทียบที่มีความเข้มข้นมากกว่าจุดเตือนภัยต่ำสุดที่ตั้งไว้ เป็นเวลาสั้น ๆ   Bump test จะทำการตรวจเช็คหน้าที่การทำงานของเซ็นเซอร์และสัญญาณเตือนภัย แต่ไม่ได้วัดความถูกต้องเซ็นเซอร์และไม่มีการปรับเครื่องมือใด ๆในระหว่างการทำ bump test.

Zero  (ศูนย์) Zeroing คือชุดของเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้เพื่อรับรู้อากาศที่อยู่แวดล้อมในฐานะอากาศที่สะอาด ถ้าอากาศที่อยู่แวดล้อมไม่ใช่อากาศที่สะอาดจริง ก๊าซใด ๆ ที่มีอยู่และเกี่ยวข้องกับประเภทของเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งจะได้รับการตรวจวัดและแสดงผลเป็นศูนย์ การอ่านค่าจะยังไม่ถูกต้องจนกว่าชุดเซ็นเขอร์นั้นจะเป็นศูนย์ในอากาศที่บริสุทธิ๋จริงๆ หรือเป็นศูนย์ในถังอากาศ.

Calibration (การสอบเทียบ)  เซ็นเซอร์ทั้งหมดจะค่อย ๆ ลดระดับคุณภาพลง หากไม่ได้ทำการสอบเทียบเป็นประจำ การอ่านค่าของเซ็นเซอร์ในระหว่างการใช้เครื่องมือจะแสดงผลความเข้มข้นของแก๊สที่แท้จริงได้ไม่แม่นยำ  ในระหว่างกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือจะทำการปรับตัวเองเพื่อให้เซ็นเซอร์รักษาความสามารถในการวัดได้อย่างถูกต้องและแสดงค่าความเข้มข้นของแก๊สได้อย่างแม่นยำ เมื่อเซ็นเซอร์มีการลดระดับคุณภาพลงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ก็ถึงเวลาหมดอายุการใช้งานและจะไม่ผ่านการสอบเทียบ

Peak Readings (การอ่านค่าสูงสุด) เครื่องมือจะทำการเก็บการอ่านค่าการตรวจวัดแก๊สที่สูงที่สุดที่เรีกว่า “การอ่านค่าสูงสุด” หรือ “สูงสุด”   Bump testing และการสอบเทียบ มักจะบันทึกการอ่านค่าสูงสุดใหม่ ดังนั้นในการล้างค่าการอ่านสูงสุดออกควรทำตามขั้นตอนของแต่ละการสอบเทียบ ผู้ใช้เครืองมืออาจต้องการล้างการอ่านค่าสูงสุดหลังจากการทำbump test ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือหลังจากสัญญาณเตือนถูกส่งและล้าง

หมายเหตุ: การอ่านค่าสูงสุดและการอ่านบันทึกข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นอิสระจากกัน ดังนั้นการล้างการอ่านค่าสูงสุดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบันทึกข้อมูล การปิดเครื่องหรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการอ่านค่าสูงสุด

Self-test (for Tango TX1) (การทดสอบตัวเอง (สำหรับ Tango TX1)).การทดสอบตัวเองเป็นการตรวจสอบการทำงานของหน่วยความจำ แบตเตอรี่ และตัวบ่งชี้สัญญาณเตือนภัย (เสียง, แสง, และการสั่นสะเทือน)  มันจะไม่ได้ทำการตรวจสอบการทำหน้าที่ของเซ็นเซอร์หรือความแม่นยำของเครื่องมือ

 

ข้อเสนอแนะ

ความถี่ขั้นต่ำที่อินดัสเตรียลไซแอนติฟิตแนะนำในแต่ละขั้นตอนได้สรุปอยู่ในตารางด้านล่าง ข้อเสนอแนะเหล่านี้ประกอบด้วย การทำ bump test ประจำวัน สำหรับเครื่องมือของอินดัสเตรียลไซแอนติฟิตที่ไม่ได้ปฏิบัติการบน DualSense.ซึ่งรวมถึง Tango TX1ที่ปฎิบัติการกับเซ็นเซอร์ที่ทำงานเพียงเซ็นเซอร์เดียว
 
เมื่อเซ็นเซอร์ที่ทำงานซ้ำซ้อนกัน 2 เซ็นเซอร์ถูกนำมาติดตั้งลงใน Tango TX1 เครื่องมือนั้นคือเครื่องมือที่ปฎิบัติการบน DualSense ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดของเซ็นเซอร์เมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีเซ็นเซอร์เดียวจะลดลงโดยไม่คำนึงถึงความถี่ในการทำ bump test ความถี่ของการทำ bump test ในระหว่างการสอบเทียบประจำเดือนที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือ DualSense นั้นควรจะถูกกำหนดโดยนโยบายความปลอดภัยของบริษัท  ซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คำแนะนำของกลุ่มผู้ที่ดูแลกฎระเบียบ สภาพการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขการปฎิบัติงาน รูปแบบการใช้เครื่องมือและการสัมผัสแก๊ส และปัจจัยอื่น ๆ
 
ขั้นตอน
ความถี่ขั้นต่ำที่ ISC แนะนำ
เครื่องมือที่ไม่มี  DualSense (Non-DualSense instruments) 
(MX6 iBrid, Ventis MX4, Ventis LS, M40, GasBadge Plus, GasBadge Pro, T40  Rattler, BM25, Non-DualSense Tango TX1, และ ISC monitors ทั้งหมด)
การตั้งค่า
ก่อนที่จะใช้งานครั้งแรกและหลังจากนั้นตามความจำเป็น.
การสอบเทียบ a
ก่อนที่จะใช้งานครั้งแรกและรายเดือนหลังจากนั้น.
Bump test b
ก่อนที่จะมีการใช้งานในแต่ละวัน
เครื่องมือที่มี DualSense (DualSense instruments)
(Tango TX1)
การตั้งค่า
ก่อนที่จะใช้งานครั้งแรก, เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งตามความจำเป็นอื่นๆ
การสอบเทียบ a
ก่อนที่จะใช้งานครั้งแรกและรายเดือนหลังจากนั้น.
Bump test
ตามความต้องการระหว่างการสอบเทียบรายเดือน.
Self-test c
ก่อนที่จะมีการใช้งานในแต่ละวันสำหรับเครื่องมือที่เปิดตลอดเวลาหรือที่ตั้งทิ้งไว้.
 
a ในระหว่างการสอบเทียบปกติ อินดัสเตรียลไซแอนติฟิค ยังแนะนำให้ทำการสอบเทียบทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้: เครื่องตก หล่น หรือได้รับผลกระทบอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ สัมผัสกับน้ำ ไม่ผ่านการทดสอบ bump tests สัมผัสกับความเข้มข้นของแก๊สที่เกินช่วง (บวก หรือ ลบ) ซ้ำ ๆ  นอกจากนี้ยังแนะนำ ให้ทำการสอบเทียบหลังจากติดตั้งหรือเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่ คำแนะนำเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลภาคสนาม ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และมาตรฐานกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน อินดัสเตรียลไซแอนติฟิค จะไม่รับผิดชอบในการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและนโยบาย

b ถ้าสภาพการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถดำเนินการทดสอบได้ทุกวัน การทำ bump tests ก็อาจลดความถี่ของการดำเนินการลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องมือ โอกาสในการสัมผัสแก๊ส และสภาพแวดล้อม ความถี่ของการทดสอบเครื่องมือที่ดีที่สุดควรจะถูกกำหนดโดยนโยบายของบริษัท และมาตรฐานกฎระเบียบท้องถิ่น. 
c การทดสอบตัวเองของ Tango TX1จะดำเนินการโดยอัตโนมัติในระหว่างเริ่มต้นกระบวนการ ผู้ใช้สามารถที่จะเริ่มต้นการทำงานได้จากโหมดการทำงาน. 

หมายเหตุ: การใช้แก๊สสอบเทียบที่ อินดัสเตรียลไซแอนติฟิคไม่ได้เป็นผู้จัดหาให้ อาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ และอาจถูกจำกัดสิทธิในการเรียกร้องความรับผิดชอบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ที่ปกป้องรักษาชีวิตมนุษย์ควรจะปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย
สองแนวความคิดลงตัวกันได้พอดี เราปกป้องคุณภาพของสุขภาพมุษย์โดยการป้องกันสิ่งแวดล้อม สำหรับเราแล้วเพียงแค่การปฎิบัติตามกฎระเบียบยังไม่เพียงพอ เราต้องการที่จะลดผลกระทบจากเราต่อสิ่งแวดล้อมให้มากกว่ามาตรฐาน ยกมาตรฐานของเราเองและปรับปรุงการปฏิบัติของเรา
 

ได้รับการรับรอง ISO14001:2004

สำนักงานใหญ่ในยุโรปของเราได้กลายเป็นผู้นำแนวคิด "สีเขียว" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2009 (2552)  เราประสบความสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2004   มาตรฐานนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการในการจัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีการในการปรับปรุงการปฎิบัติงานของบริษัท 

สิ่งนี้เป็นการตรวจสอบความมุ่งมั่นของการริเริ่มแนวคิด "สีเขียว" และความรับผิดชอบขององค์กรเรา มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้น  และขณะนี้แนวคิดเหล่านี้ได้ขยายไปทุกพื้นที่ภายในบริษัทเรา นอกจากนี้เรายังมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงวิธีการในการดำเนินการสิ่งต่าง ๆของเรา  เราได้พัฒนากระบวนการที่สมบูรณ์แบบในการจัดตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และ การปฎิบัติของเราได้มีการดำเนินการเป็นนโยบายในวงกว้าง

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทอินดัสเตรียลไซแอนติฟิค จะดำเนินการเชิงรุกในการจัดหาวัสดุ กระบวนการ และแนวปฎิบัติ ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายนี้กำหนดความมุ่งมั่นของบริษัทในการที่จะ:
 • ลดของเสียและการป้องกันมลพิษ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่องผ่านวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
 

ปฎิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ WEEE (ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

จุดมุ่งหมายหลักของกฎระเบียบ WEEE คือการลดปริมาณของเสียไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งไปฝังกลบ และส่งเสริมให้มีกลยุทธ์การจัดการของเสีย เช่น การรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ที่ อินดัสเตรียลไซแอนติฟิค เรามีกระบวนการในการรีไซเคิลของเสียที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกของเสีย ซึ่งรวมถึงการคืนและปลดประจำการเครื่องตรวจวัดแก๊ส
 
ปีที่แล้วเรากลับมาใช้ใหม่:
 • 9.01 เมตริกตันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • 05.69 เมตริกตันของวัสดุรีไซเคิลที่ผ่านการบริโภคแล้ว
 • 2.71 เมตริกตันของของเสียอันตราย
นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมในโปรแกรมการรีไซเคิลเศษกระดาษ ปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของเราในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวสามารถรีไซเคิลเศษกระดาษได้เพียงพอที่จะรักษาต้นไม้ได้ถึง 63 ต้น
 

การปฏิบัติตาม RoHS (Restriction of Hazardous Substances) (การจำกัดสารที่เป็นอันตราย)

กฎระเบียบ RoHS จำกัดสารบางอย่างที่นิยมใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ RoHS จะต้องมีการทดสอบวัตถุอันตรายดังต่อไปนี้:
 • Lead (Pb)
 • Cadmium (Cd)
 • Mercury (Hg)
 • Hexavalent chromium (Hex-Cr)
 • Polybrominated biphenyls (PBB)
 • Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)